MusterPoint and GovCampCymru

MusterPoint supporting GovCampCymru is really exciting for us – not simply because it means we get to meet yet more new people passionate about solving problems in the public sector, but because events like these always give us the best ideas.

Unconferences have always been more attractive to us, simply because it’s about real people with real challenges and, as clichéd as it sounds, real passion and a desire to make change.

The very fact that it takes away all types of rank or structure and allows those who would otherwise be without voice in a more limiting environment is liberating. It means that people like me can take that first step towards shifting things in an environment where the processes don’t allow for creativity, innovation and risk.

MusterPoint came about from years of working in public sector communications and attending an unconference (BlueLightCamp) just after a particularly soul-sapping web dev meeting with people who simply didn’t get it. The perfect storm that led to MusterPoint being born, receiving first round funding from investors and now helping to change the shape of collaborative working between key partners in the public sector.

It’s no secret now that we have decided to create a Welsh version of MusterPoint – we haven’t simply run it through the Google translate—o-matic, we’ve created a new version with Welsh embedded into the platform with all support documents in Welsh and eventually, we will have a Welsh speaking support desk.

We come from a background of public sector, emergency services, local and central Government and genuinely have an interest in bringing transparency and accountability to the public in a time of cuts and budget challenges. It doesn’t have to be the way it’s always been – people like us, and you, have a voice and it is the unconference that allows for this.

We’re supporting GovCampCymru because we truly believe that the people that have the day to day job of fulfilling a public desire for knowledge and accountability are those that attend events such as these – not the big snazzy conferences with bags full of useless goodies.

Everyone who has worked on MusterPoint has been where you are, and we look forward to meeting you all in Cardiff – and beyond!

 

Mae cefnogi GovCampCymru yn hynod gyffrous i MusterPoint – nid yn unig gan fod yn gyfle i gyfarfod ag unigolion sy’n angerddol am ddatrys problemau yn y sector cyhoeddus, ond hefyd gan taw digwyddiadau fel GovCamp sy’n ysbrydoli ein syniadau gorau.

Gan obeithio maddewch y fath ystrydeb, mae di-gynadleddau yn ddeniadol i ni oherwydd eu bod yn denu pobl go iawn sydd ag angerdd go iawn, yn ogystal â’r awydd i weld newid byd yn wyneb heriau gwirioneddol.

Un fantais fawr yw’r fformat sydd ganddynt – eu bod yn osgoi bob math o strwythur a statws ac yn atgyfnerthu’r sawl sydd fel arall heb lais. Mae’n golygu y gall pobl fel fi gymryd y cam cyntaf tuag at ddyfodol newydd gan fod anghynadledda’n caniatáu creadigrwydd, arloesi a risg.

Daeth MusterPoint i fodolaeth wedi blynyddoedd o weithio mewn cyfathrebu yn y sector cyhoeddus ac ar ôl un anghynhadledd yn arbennig (sef BlueLightCamp); yn union ar ôl cyfarfod datblygu gwefannau a oedd yn enwedig o wael gyda phobl nad oeddent yn gallu deall yr hyn oedd yn cael ei drafod. Yr amseru perffaith yma arweiniodd at ddechrauMusterPoint, sydd nawr yn derbyn cyllid rownd gyntaf gan fuddsoddwyr ac yn helpu newid hyd a lled cydweithio rhwng partneriaid allweddol yn y sector cyhoeddus.

Nid yw’n gyfrinach mwyach ein bod wedi penderfynu creu fersiwn Gymraeg o MusterPoint– heb fodloni ar gyfieithu-o-matic Google rydym yn hytrach wedi creu fersiwn newydd gyda’r Gymraeg yn rhan annatod o’r llwyfan; gyda’r holl ddogfennau cefnogol yn Gymraeg. Yn wir yn y pendraw, ein gobaith yw y bydd gennym ddesg gymorth sy’n cyflogi siaradwyr Cymraeg.

Ein cefndir yw’r sector cyhoeddus; gwasanaethau brys, Llywodraeth leol a chanolog a gennym ddiddordeb gwirioneddol mewn tryloywder ac atebolrwydd i’r cyhoedd yn ystod cyfnod o doriadau a heriau cyllidebol. Nid oes rhaid i bethau aros yr un fath am byth – mae’n bryd i bobl fel ni – a chithau – dod o hyd i’n llais a dyma’r gynhadledd agored i ni gyflawni hyn.

Cefnogwn GovCamp Cymru oherwydd credwn fod y bobl sydd â’r gwaith beunyddiol o gyflawni awydd dibendraw’r cyhoedd am wybodaeth ac

atebolrwydd yw’r un bobl sy’n mynychu digwyddiadau GovCamp – nid y cynadleddau swmpus gyda bagiau llawn o sothach diwerth.

Mae pawb sydd wedi gweithio ar MusterPoint wedi bod yn yr un man â chi, ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi i gyd yng Nghaerdydd – a thu hwnt!

Diolch i chi am gefnogi @Muster_Point

Christine Townsend, Founder and CEO @ctownsenduk